Dziś imieniny: Slawy Jakuba Jutro: Klaudii Kajetana

48375308 343408649814982 8676801130195320832 nDzisiaj (20.12.2018) odbyła się III sesja Rady Gminy Święciechowa.
 
 
W miniony poniedziałek oraz wtorek uczestniczyłem natomiast w posiedzeniach Komisji, do których należę czyli: Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów. Podczas Komisji opiniowaliśmy i dyskutowaliśmy nad projektami uchwał, które dziś zostały uchwalone podczas sesji. Zgłosiłem wniosek o autopoprawkę do dwóch uchwał dotyczących uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Święciechowa na rok 2019. Zaproponowałem by w obu programach, gdzie jest mowa o jednostkach i podmiotach realizujących w swojej działalności zadania z zakresu obu programów dopisać także taką pozycję jak „organizacje pozarządowe”.

Podczas sesji zostały dziś uchwalone następujące uchwały, za którymi głosowałem „na tak”:
- uchwała zmieniająca uchwałę Nr I / 8 / 2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Gminy Święciechowa, (tą uchwałą do Komisji Budżetu i Finansów włączyliśmy Radnego Jerzego Kołodzieja oraz Radną Edytę Borowczak).
- uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2018 – 2023,
- uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018,
- uchwała w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2025, 

- uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, (Tak! Budżet na rok 2019 mamy uchwalony! Są tu także zaplanowane na 2019 rok inwestycje dla Lasocic i Przybyszewa: m.in. budowa ul. Kolejowej w Lasocicach (235 000 zł, współfinansowane z FS), przebudowa drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie (275 000 zł), wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie (375 000 zł, inicjatywa lokalna), budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej w Przybyszewie (72 500 zł), budowa oświetlenia drogowego ul. Świerkowej i Jodłowej w Przybyszewie (65 900 zł), wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie (15 000 zł). W budżecie jest również zabezpieczone 75 000 zł jako pomoc finansowana dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Święciechowskiej w Lasocicach”. Jeżeli chodzi o Fundusz Sołecki, o którym to podziale zdecydowali mieszkańcy danych miejscowości to w Przybyszewie (zakup nowych elementów na plac zabaw – 25867,06 zł; organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców – 2x 2000 zł), natomiast w Lasocicach całą kwotę 39454,50 zł mieszańcy podczas zebrania wiejskiego zdecydowali o przeznaczeniu na budowę drogi na ul. Kolejowej.

- uchwała w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,
- uchwała w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie,
- uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Święciechowa do ,, Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich ‘’ we Wschowie,
- uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa na rok 2019,
- uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
- uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Święciechowa na rok 2019,
- uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w domu i w szkole ‘’ na lata 2019 – 2023,
- uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w domu i w szkole ‘’ na lata 2019 – 2023,
- uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ,, Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023.

W ramach wolnych głosów i wniosków poruszyłem pięć kwestii:
- podziękowałem wszystkim Radnym, z którymi wspólnie przygotowaliśmy paczkę dla starszego Pana w ramach Ogólnopolskiego Programu Szlachetna Paczka (za pośrednictwem Szlachetnej Paczki, wybraliśmy właśnie historię tej potrzebującej osoby). Każdy z Radnych wyraził chęć pomocy i wsparcia, dzięki czemu zakupiliśmy zgodnie z potrzebami Pana pralkę, artykuły żywnościowe, środki czystości oraz buty. Paczki przygotowaliśmy jako Radni, każdy ze swoich prywatnych funduszy. Cieszę się, że mogłem zaproponować Radnym na poprzedniej sesji udział w tejże akcji i że wszyscy odpowiedzieli na to pozytywnie. Mam nadzieję, że za rok ponownie się zmobilizujemy!
- zawnioskowałem o to, byśmy jako Radni oprócz projektów uchwał przed każdą sesją otrzymywali także protokół z poprzedniej sesji, tak by Radni jeszcze przed sesją mogli się z nim zapoznać w dowolnej chwili, a nie jak dotychczas był tylko do wzglądu w Biurze Rady Gminy. Na pewno ułatwi to wcześniejsze zapoznanie się z dokumentem, który na początku kążdej sesji jest przyjmowany przez Radnych.
- zapytałem o możliwość aplikowania o środki publiczne (w ramach konkursu ofert oraz tzw. małych grantów” przez Koła Gospodyń Wiejskich. Na początku listopada w Sejmie została uchwalona ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich, która daje im możliwość sformalizowania się, a tym samym posiadania osobowości prawnej i funkcjonowania na podobnych zasadach jak stowarzyszenia. Zawnioskowałem, by jeśli będzie taka możliwość to i by podmiot jako KGW dopisać do listy podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki publiczne podobnie jak inne organizacje pozarządowe.
- na wniosek mieszkańców ul. Kościelnej poprosiłem o postawienie znaku wskazującego dojazd do ul. Kościelnej w części Lasocic pomiędzy kościołem z stawem przy ul. Słonecznej, tak by dla osób dojeżdżających a także karetki pogotowia i kurierów było łatwiej trafić do posesji przy końcowych numerach ul. Kościelnej w Lasocicach. Bardzo często te domy są mylone i osoby spoza Lasocic myślą, iż te domy znajdują się na ul. Słonecznej. Podobne znaki stoją przy każdej z dróg dojazdowych do ul. Kościelnej od cmentarza aż do pierwszego stawu, zaś dalej znaku wskazującego brak, a wystarczyłby jeden lub dwa znaki dodatkowe i problem rozwiązany.  Pan Wójt zapewnił o tym, że taki znak stanie.
- ostatnim zgłoszonym przeze mnie wnioskiem była prośba o to by na stronie gminy więcej się działo i było więcej informacji umieszczanych. Moim zdaniem strona nie jest do końca czytelna i czasami jest martwa. Według mnie brakuje tam relacji z różnych wydarzeń/imprez a także inwestycji prowadzonych przez gminę. Chciałbym bardzo by kiedyś ta strona była faktycznym portalem pokazującym jak wiele w naszej gminie się dzieje.. tylko szkoda, że nie jest to w pełni pokazane.
 
IV sesja Rady Gminy (po Świąteczna) odbędzie się 28 grudnia, jednakże ze względu na dużo prędzej zaplanowany wyjazd nie będę mógł w niej uczestniczyć.

Całą sesję można obejrzeć TUTAJ.
 
Już teraz pragnę życzyć Państwu zdrowych, spokojnych, spędzonych w gronie najbliższych i rodziny, a nade wszystko radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz szczęśliwego Nowego Roku AD 2019!
 
Radny Gminy Święciechowa
Mikołaj Kostaniak